Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen
Publicerad 2017-10-05

Gemensamma positioner förhandlas just nu för Vinterpaketet

En fråga som Europakontoret följt en längre tid och varit engagerad i är det så kallade Vinterpaketet (Clean Energy for All Europeans), vilket är det energipaket som EU-kommissionen presenterade 20 november 2016. Paketet består av åtta lagförslag för bland annat energieffektivisering, förnybar energi och elmarknadsdesign.

Under det estniska ordförandeskapet fortsätter förhandlingarna i ministerrådet, där en gemensam position är tagen för två av direktiven, och Europaparlamentet förväntas anta positioner under hösten.

Tidslinje
Efter utdragna förhandlingar beslutade ministerrådet den 26 juni i år om en gemensam position för både energieffektiviseringsdirektivet och byggnaders energiprestanda. Europaparlamentet är för dessa direktiv näst ut att ta en gemensam position innan triloger startar mellan kommissionen, ministerrådet och parlamentet.

Vad gäller energieffektiviseringsdirektivet planeras en omröstning i ansvarigt utskott i Europaparlamentet (ITRE) den 28 november då man också förväntas rösta om förslag kring design av elmarknaden. Vad gäller direktivet om byggnaders energiprestanda hålls en omröstning i ansvarigt utskott (ENVI) i Europaparlamentet den 11 oktober. Ministerrådet har ännu inte antagit någon gemensam position gällande design av elmarknaden, men det estniska ordförandeskapet har uttryckt att de kommer att sträva efter att särskilt fokus läggs på förhandlingarna med medlemsstaterna under deras ordförandeskap.

Vanligtvis har ett utskott i parlamentet ansvar för att bereda en gemensam position som därefter röstas om i plenum. Men inom ramen för förnybarhetsdirektivet har två utskott i parlamentet (ENVI och ITRE) delat ansvar. En omröstning i ENVI-utskottet är planerad att hållas den 11 oktober, medan ITRE-utskottet planerar för omröstning den 28 november. På grund av utdragna förhandlingar och meningsskiljaktigheter mellan utskotten finns dock en risk att den skjuts upp till senare i år.

För mer information kontakta Josefina Hessel, josefina.hessel@stockholmregion.org

Dela

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner