Logo
  • En gemensam röst från en av Europas mest konkurrenskraftiga regioner.

Karin Wanngård, Ordförande i Stockholmsregionens Europaförening

Stockholmsregionen

Om oss

Sommaren 1994, strax innan Sverige blev medlem i den Europeiska Unionen, öppnade Stockholm sitt första kontor i Bryssel. Sedan dess har Stockholmsregionen samverkat i EU-frågor och varit aktiv i Bryssel i olika former under årens lopp. Från och med 2011 organiseras samarbetet genom den ideella föreningen Stockholmsregionens Europaförening (SEF) och det av Föreningen helägda bolaget Stockholmsregionens Europakontor AB (SEK). Syftet med organisationsförändringen var att skapa en tydligare juridisk form och samtidigt anpassa verksamheten till aktuella behov och förändrade förutsättningar.

Verksamhetens strategiska inriktning fastställs varje år av föreningsstyrelsen som även anger prioriterade bevakningsområden som bolaget och Brysselkontoret sedan utför åt föreningen (läs mer om föreningen och bolaget under respektive flik ovan).

Avsikten med ett gemensamt Brysselkontor för Stockholmsregionen är att främja medlemmarnas gemensamma politiska intressen, dvs. Stockholmsregionens intressen, genom att samverka i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska Unionen.

Utifrån Stockholmsregionens prioriterade frågor ska Brysselkontoret:

  • Följa arbetet inom EU:s institutioner och EU:s lagstiftningsprocess och skapa kontakter med beslutfattare och institutioner i syfte att påverka EU:s politik och programinnehåll
  • Bidra till att förtroendevalda och tjänstemän i medlemmarnas organisationer får tidig information om relevanta EU-initiativ

 
Genom sitt uppdrag bidrar Brysselkontoret även till:

  • Att stärka Stockholmsregionens roll i Europa och i EU-samarbetet
  • Att öka medlemmarnas kompetens i EU-frågor


Stockholmsregionens syn på EU

Stockholmsregionen vill vara med och utforma EU-politiken i för regionen viktiga frågor. Vilka dessa är och vad regionen tycker i dessa frågor kan du läsa på våra verksamhetsområden som är uppdelade i Smartare EU, Grönare EU samt Öppnare EU. Där finns även yttranden som Stockholmsregionens Europaförening tagit fram.  

Våra medlemmar

Stockholm Stad
Stockholms Läns Landsting
Kommunförbundet
Mälardalsrådet
Region gotland
Regionsförbundet Sörmland
Regionsförbundet
Västmanlands kommuner